หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบไฟฟ้า โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน กองสวัสดิการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 218
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเช่าติดตั้งและะรื้อถอน เวทีกิจกรรมพื้นบ้าน พร้อมระบบเครื่องเสียงและระบบแสง สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักแสดงรำวงย้อนยุค โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญยาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมตกแต่งรางเหมืองแร่ ซุ้มพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 213
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องส้วมและจัดเก็บขยะภายในงาน จำนวน ๓ วันระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202
05.11.2562 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์บัตรประวัติพนักงานเทศบาล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207
04.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการ ซุ้มภูมิปัญญา และแคร่ไม้ไผ่สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 208
30.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220
30.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าแฟ้มเจาะ แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
30.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212
26.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 607
24.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214
24.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
22.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ. ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
22.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 268
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบไฟฟ้า โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน กองสวัสดิการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

06/11/62 จ้างงานระบบไฟฟ้า
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเช่าติดตั้งและะรื้อถอน เวทีกิจกรรมพื้นบ้าน พร้อมระบบเครื่องเสียงและระบบแสง สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/62 งานเช่าติดตั้งและรื้อถอน เวที
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักแสดงรำวงย้อนยุค โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญยาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/62 จ้างนักแสดงรำวงย้อนยุค
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมตกแต่งรางเหมืองแร่ ซุ้มพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/62 ซ่อมแซมพร้อมตกแต่งรางเหมืองแร่
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องส้วมและจัดเก็บขยะภายในงาน จำนวน ๓ วันระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/62 ทำความสะอาดส้วมและเก็บขยะในงาน
05.11.2562

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์บัตรประวัติพนักงานเทศบาล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/01/63 วัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์บัตร)
04.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการ ซุ้มภูมิปัญญา และแคร่ไม้ไผ่สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/62 จ้างทำซุ้มนิทรรศการ
30.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/62 ถ่านเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
30.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าแฟ้มเจาะ แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/62 ถ่ายเอกสารเข้าแฟ้มเจาะ
30.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/62 ซ่อมโน๊ตบุ๊ค
26.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/10/2562 รั้วศาลา ม.6
24.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ซื้อแอร์ 24000 บีทียู (สป)
24.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ซื้อแอร์ 12000 บีทียู
22.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ. ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/10/62 ซ่อมเครื่องคอม 416-58-0076
22.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/10/62 ซ่อมแอร์ 420-60-0066
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/62 ซ่อมคอม 416-54-0048
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 จ้างซ่อมแอร์ (กองช่าง)
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 พวงมาลาดอกไม้สด
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ติดตั้งระบบไฟ
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

แสดง 121 ถึง 140 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบไฟฟ้า โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน กองสวัสดิการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 218
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเช่าติดตั้งและะรื้อถอน เวทีกิจกรรมพื้นบ้าน พร้อมระบบเครื่องเสียงและระบบแสง สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักแสดงรำวงย้อนยุค โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญยาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมตกแต่งรางเหมืองแร่ ซุ้มพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 213
05.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องส้วมและจัดเก็บขยะภายในงาน จำนวน ๓ วันระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202
05.11.2562 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์บัตรประวัติพนักงานเทศบาล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207
04.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการ ซุ้มภูมิปัญญา และแคร่ไม้ไผ่สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 208
30.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220
30.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าแฟ้มเจาะ แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
30.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212
26.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 607
24.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214
24.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
22.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ. ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
22.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 268
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237
21.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
17.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบไฟฟ้า โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน กองสวัสดิการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

06/11/62 จ้างงานระบบไฟฟ้า
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเช่าติดตั้งและะรื้อถอน เวทีกิจกรรมพื้นบ้าน พร้อมระบบเครื่องเสียงและระบบแสง สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/62 งานเช่าติดตั้งและรื้อถอน เวที
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักแสดงรำวงย้อนยุค โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญยาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/62 จ้างนักแสดงรำวงย้อนยุค
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมตกแต่งรางเหมืองแร่ ซุ้มพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/62 ซ่อมแซมพร้อมตกแต่งรางเหมืองแร่
05.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องส้วมและจัดเก็บขยะภายในงาน จำนวน ๓ วันระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/62 ทำความสะอาดส้วมและเก็บขยะในงาน
05.11.2562

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์บัตรประวัติพนักงานเทศบาล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/01/63 วัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์บัตร)
04.11.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการ ซุ้มภูมิปัญญา และแคร่ไม้ไผ่สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/62 จ้างทำซุ้มนิทรรศการ
30.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/62 ถ่านเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
30.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าแฟ้มเจาะ แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/62 ถ่ายเอกสารเข้าแฟ้มเจาะ
30.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/10/62 ซ่อมโน๊ตบุ๊ค
26.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/10/2562 รั้วศาลา ม.6
24.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ซื้อแอร์ 24000 บีทียู (สป)
24.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ซื้อแอร์ 12000 บีทียู
22.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ. ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/10/62 ซ่อมเครื่องคอม 416-58-0076
22.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๖๖) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/10/62 ซ่อมแอร์ 420-60-0066
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/62 ซ่อมคอม 416-54-0048
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 จ้างซ่อมแอร์ (กองช่าง)
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 พวงมาลาดอกไม้สด
21.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/62 ติดตั้งระบบไฟ
17.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/10/62 ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

แสดง 121 ถึง 140 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง