หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
11.10.2562 ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 236
10.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต (เช็คระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเย็น จำนวน ๕ แพ็ค และเกลือแร่ จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขนาด ๓๕๐ ซีซี จำนวน ๒๕ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ (ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (เปลี่ยนแป๊ปลม,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) 223
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถตรวจการณ์ ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209
02.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 578
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถจักรยานยนต์ , รถตู้ (ฉุกเฉิน) , รถฉุกเฉิน ,รถยนต์ ,รถบรรทุกน้ำ ,เครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 236
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถดูดสิ่งโสโครก ,รถบรรทุกขยะ ,รถสุขาเครื่องที่ ,รถดูดสิ่งปฏิกูลเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๔ ฉบับ/วัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 247
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดถัง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อพวงมาลา
11.10.2562

ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซ่อมรถตรวจการณ์ กว 1055
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ
10.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต (เช็คระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถบรรทุกขยะ 81-0464
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเย็น จำนวน ๕ แพ็ค และเกลือแร่ จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 ซื้อผ้าเย็น +เกลือแร่
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 รักษาความปลอดภัย
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขนาด ๓๕๐ ซีซี จำนวน ๒๕ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 น้ำดื่ม
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ (ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซ่อมรถฉุกเฉิน นข-8249
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (เปลี่ยนแป๊ปลม,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป)

15/10/62 ซ่อมรถขยะ 81-0465
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถดูุ 80-7202
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถบรรทุกน้ำ 80-9952
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ผลิตสื่อ
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถตรวจการณ์ ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 จ้างปะยาง ขข 5918
02.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/10/2562 วัสดุเชื่อเพลิง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถจักรยานยนต์ , รถตู้ (ฉุกเฉิน) , รถฉุกเฉิน ,รถยนต์ ,รถบรรทุกน้ำ ,เครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 ซื้อน้ำมันสาธา รถจยย
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถดูดสิ่งโสโครก ,รถบรรทุกขยะ ,รถสุขาเครื่องที่ ,รถดูดสิ่งปฏิกูลเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 ซื้อน้ำมันสาธา รถดูด
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เช่าเครื่องถ่าย
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๔ ฉบับ/วัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 หนังสือพิม
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 วัสดุเชื้อเพลิง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดถัง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 น้ำดื่ม

แสดง 161 ถึง 180 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231
11.10.2562 ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239
11.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 236
10.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต (เช็คระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเย็น จำนวน ๕ แพ็ค และเกลือแร่ จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขนาด ๓๕๐ ซีซี จำนวน ๒๕ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ (ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (เปลี่ยนแป๊ปลม,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป) 223
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 221
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถตรวจการณ์ ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209
02.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 578
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถจักรยานยนต์ , รถตู้ (ฉุกเฉิน) , รถฉุกเฉิน ,รถยนต์ ,รถบรรทุกน้ำ ,เครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 236
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถดูดสิ่งโสโครก ,รถบรรทุกขยะ ,รถสุขาเครื่องที่ ,รถดูดสิ่งปฏิกูลเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๔ ฉบับ/วัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 247
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดถัง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อพวงมาลา
11.10.2562

ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซ่อมรถตรวจการณ์ กว 1055
11.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ
10.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๔ ภูเก็ต (เช็คระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถบรรทุกขยะ 81-0464
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเย็น จำนวน ๕ แพ็ค และเกลือแร่ จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 ซื้อผ้าเย็น +เกลือแร่
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 รักษาความปลอดภัย
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขนาด ๓๕๐ ซีซี จำนวน ๒๕ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/62 น้ำดื่ม
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ (ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน นข-๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ซ่อมรถฉุกเฉิน นข-8249
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๕ ภูเก็ต (เปลี่ยนแป๊ปลม,ตรวจเช็คสภาพทั่วไป)

15/10/62 ซ่อมรถขยะ 81-0465
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถดูุ 80-7202
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถบรรทุกน้ำ 80-9952
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ผลิตสื่อ
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถตรวจการณ์ ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 จ้างปะยาง ขข 5918
02.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/10/2562 วัสดุเชื่อเพลิง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถจักรยานยนต์ , รถตู้ (ฉุกเฉิน) , รถฉุกเฉิน ,รถยนต์ ,รถบรรทุกน้ำ ,เครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 ซื้อน้ำมันสาธา รถจยย
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถดูดสิ่งโสโครก ,รถบรรทุกขยะ ,รถสุขาเครื่องที่ ,รถดูดสิ่งปฏิกูลเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 ซื้อน้ำมันสาธา รถดูด
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เช่าเครื่องถ่าย
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๔ ฉบับ/วัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 หนังสือพิม
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 วัสดุเชื้อเพลิง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดถัง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 น้ำดื่ม

แสดง 161 ถึง 180 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง