สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งได้เป็น7ด้าน

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน

4. ด้านการวางแผน

5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ด้านการสนับสนุนภารกิจของราชการ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง