สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.ด้านกายภาพ

ตำบลศรีสุนทร ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลศรีสุนทรตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลศรีสุนทร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐,๕๙๗ ไร่ หรือประมาณ ๓๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอถลาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๔ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอถลางประมาณ ๖ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จดเขตตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง

ทิศใต้ จดเขตตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต

ทิศตะวันออก จดเขตตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง

ทิศตะวันตก จดเขตตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) ตั้งอยู่ ที่ ๙๙ หมู่ ๘

ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ ๐๗๖ - ๖๑๗๘๐๓-๔ โทรสาร ๐๗๖ - ๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๑๙

http://www.srisunthon.go.th

Srisunthon๙๙@gmail.com

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของตำบลศรีสุนทรเป็นที่ราบลุ่มและลำคลองไหลผ่าน

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี ๒ ฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่ง

พระราชบัญญัติทศบาลตำบล พ.ศ.๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึง จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านลิพอนเขาล้าน

หมู่ที่ ๒ บ้านลิพอนบางกอก

หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเรือ

หมู่ที่ ๔ บ้านบางโจ

หมู่ที่ ๕ บ้านลิพอนใต้

หมู่ที่ ๖ บ้านยา

หมู่ที่ ๗ บ้านม่าหนิก

หมู่ที่ ๘ บ้านลิพอนหัวหาร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง