แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนจัดหากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๗-๒๕๖๙)

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง