แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 (1 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
29.09.2566 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 135
14.06.2566 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคจากเชื้อไวรัสโนโร (Norovirus) 259
13.06.2566 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ 238
22.12.2565 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 225
01.04.2565 รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร 450
01.04.2565 รายชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 430
01.04.2565 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 425
01.04.2565 รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2563 466
01.04.2565 รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2564 727
25.06.2555 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร 475
25.06.2555 รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร 439
25.06.2555 สนามกีฬาลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร 470
29.09.2566

ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.06.2566

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคจากเชื้อไวรัสโนโร (Norovirus)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.06.2566

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.12.2565

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

รายชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2563

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2564

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.06.2555

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร
25.06.2555

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร
25.06.2555

สนามกีฬาลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร

สนามกีฬาลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 (1 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง