แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 (1 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
07.03.2567 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม 44
07.03.2567 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราขบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 36
07.03.2567 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดแทนราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 50
13.02.2567 คู่มือ การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 71
26.04.2566 คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 246
03.04.2566 การจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน 185
09.03.2565 คู่มือนิติกร 489
02.04.2564 คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล (Human Resource Officer) 697
08.01.2564 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 493
10.01.2563 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 490
07.03.2567

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.03.2567

คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราขบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.03.2567

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดแทนราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ไม่ระบุชื่อไฟล์
13.02.2567

คู่มือ การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.04.2566

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.04.2566

การจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.03.2565

คู่มือนิติกร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.04.2564

คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล (Human Resource Officer)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.01.2564

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.01.2563

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 (1 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง