สท.เขต 1

นายวิเชียร คะหะปะนะ

นายพงศกร จินะเสนา

นายมานิตย์ จิตจำนงค์

นายชัยวัฒน์ บัวสวัสดิ์

นายณรงค์ ก่ออินทร์

นายสรวิศ โสดรักษา

สท.เขต 2

นายจุฬา ทักษิณ

นายสุธรรม มุขพันธ์

นายพิเชษฐ์ ถิ่นถลาง

นายอำนวย หลิมปานนท์

นายสมเกียรติ ทนน้ำ

นางสาวขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง