น.ส.เสาวลักษณ์ จงหวัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
น.ส.เสาวลักษณ์ จงหวัง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
น.ส.อลิษา พรหมศรี
นักพัฒนาชุมชน ชก.
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง