น.ส.สุจินดา กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
น.ส.ปลื้มจิต บุญวิสูตร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นายวรายุทธ หลวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
น.ส.ชลิตา ไชยสัตย์
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.มลฤดี แสวงศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ปฏิมาภรณ์ สืบวิเศษ
นักประชาสัมพันธ์
น.ส.ธนัญกร เอกชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.สุกัลย์ การวิจิตร์
นิติการ
นายภาสกร ตันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภูวดล ใจลำปาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกสมใจ อภัยรัตน์
นักจัดการงานเทศกิจ
ว่าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมเกียรติ มณเฑียรสุภา
พนักงานขับเครื่องขนาดกลาง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง