หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 432
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 435
09.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถตรวจการณ์ ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 419
02.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 808
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถจักรยานยนต์ , รถตู้ (ฉุกเฉิน) , รถฉุกเฉิน ,รถยนต์ ,รถบรรทุกน้ำ ,เครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 433
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถดูดสิ่งโสโครก ,รถบรรทุกขยะ ,รถสุขาเครื่องที่ ,รถดูดสิ่งปฏิกูลเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 437
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๔ ฉบับ/วัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 462
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 432
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดถัง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 430
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 453
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมผู้ควบคุม ประเพณีถือศีลกินผัก (ระหว่างวันที่ ๑-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 433
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่นของรถกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 806
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ผักผลไม้ พร้อมมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๑๐ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 443
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 436
23.09.2562 เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) การจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 568
19.09.2562 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) 555
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถดูุ 80-7202
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 รถบรรทุกน้ำ 80-9952
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 ผลิตสื่อ
09.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถตรวจการณ์ ขข ๕๙๑๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/62 จ้างปะยาง ขข 5918
02.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/10/2562 วัสดุเชื่อเพลิง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถจักรยานยนต์ , รถตู้ (ฉุกเฉิน) , รถฉุกเฉิน ,รถยนต์ ,รถบรรทุกน้ำ ,เครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 ซื้อน้ำมันสาธา รถจยย
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับรถดูดสิ่งโสโครก ,รถบรรทุกขยะ ,รถสุขาเครื่องที่ ,รถดูดสิ่งปฏิกูลเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 ซื้อน้ำมันสาธา รถดูด
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เช่าเครื่องถ่าย
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๔ ฉบับ/วัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 หนังสือพิม
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 วัสดุเชื้อเพลิง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดถัง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 น้ำดื่ม
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องถ่าย โรงเรียน
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องถ่าย ศึกษา
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 น้ำมัน ศึกษา
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมผู้ควบคุม ประเพณีถือศีลกินผัก (ระหว่างวันที่ ๑-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องเสียง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่นของรถกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/10/62 น้ำมันกองสวัส
26.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ผักผลไม้ พร้อมมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๑๐ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/62 ตกแต่งรถแห่
26.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/62 ซื้อน้ำดื่ม
23.09.2562

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) การจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

20/09/62 เอกสารประกวดราคา
19.09.2562

ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)

20/09/62 ประกวดราคาอาหารกลางวัน

แสดง 181 ถึง 200 จาก 608 (31 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง