หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมผู้ควบคุม ประเพณีถือศีลกินผัก (ระหว่างวันที่ ๑-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่นของรถกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 564
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ผักผลไม้ พร้อมมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๑๐ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 233
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
23.09.2562 เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) การจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 350
19.09.2562 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) 346
17.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 334
17.09.2562 ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำแต่งตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 232
16.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 277
16.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 266
13.09.2562 ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒(สัญญาก่อสร้าง) 232
13.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 331
12.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219
10.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยข้างศรีศุภลักษณ์ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 507
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง 233
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แฟรช จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องถ่าย โรงเรียน
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องถ่าย ศึกษา
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 น้ำมัน ศึกษา
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมผู้ควบคุม ประเพณีถือศีลกินผัก (ระหว่างวันที่ ๑-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องเสียง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่นของรถกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/10/62 น้ำมันกองสวัส
26.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ผักผลไม้ พร้อมมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๑๐ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/62 ตกแต่งรถแห่
26.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/62 ซื้อน้ำดื่ม
23.09.2562

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) การจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

20/09/62 เอกสารประกวดราคา
19.09.2562

ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)

20/09/62 ประกวดราคาอาหารกลางวัน
17.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/09/62 ริมทางสะอาดตา
17.09.2562

ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำแต่งตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

17/09/62 ยกเลิกประกาศสร้างห้องน้ำ
16.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/09/62 แผนที่ภาษี
16.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

16/09/62 จัดซื้อคอม 4 รายการ
13.09.2562

ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒(สัญญาก่อสร้าง)

13/9/62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหา 62
13.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/62 จ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ
12.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/62 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
10.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยข้างศรีศุภลักษณ์ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/09/62 ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.5
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง

09/09/62 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย 5 ชุด
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/62 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แฟรช จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/62 แฟลช 1 อัน

แสดง 181 ถึง 200 จาก 597 (30 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมผู้ควบคุม ประเพณีถือศีลกินผัก (ระหว่างวันที่ ๑-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
01.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่นของรถกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 564
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ผักผลไม้ พร้อมมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๑๐ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 233
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 229
23.09.2562 เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) การจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 350
19.09.2562 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) 346
17.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 334
17.09.2562 ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำแต่งตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 232
16.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 277
16.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 266
13.09.2562 ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒(สัญญาก่อสร้าง) 232
13.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 331
12.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219
10.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยข้างศรีศุภลักษณ์ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 507
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง 233
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แฟรช จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องถ่าย โรงเรียน
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องถ่าย ศึกษา
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 น้ำมัน ศึกษา
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมผู้ควบคุม ประเพณีถือศีลกินผัก (ระหว่างวันที่ ๑-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/10/62 เครื่องเสียง
01.10.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่นของรถกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/10/62 น้ำมันกองสวัส
26.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ผักผลไม้ พร้อมมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.๑๐ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/62 ตกแต่งรถแห่
26.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/62 ซื้อน้ำดื่ม
23.09.2562

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) การจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

20/09/62 เอกสารประกวดราคา
19.09.2562

ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)

20/09/62 ประกวดราคาอาหารกลางวัน
17.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/09/62 ริมทางสะอาดตา
17.09.2562

ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำแต่งตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

17/09/62 ยกเลิกประกาศสร้างห้องน้ำ
16.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/09/62 แผนที่ภาษี
16.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

16/09/62 จัดซื้อคอม 4 รายการ
13.09.2562

ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒(สัญญาก่อสร้าง)

13/9/62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหา 62
13.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/62 จ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ
12.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/62 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
10.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยข้างศรีศุภลักษณ์ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/09/62 ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.5
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง

09/09/62 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย 5 ชุด
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/62 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แฟรช จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/62 แฟลช 1 อัน

แสดง 181 ถึง 200 จาก 597 (30 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง