นายประพิษ หนูเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายเต็มศักดิ์ รักโอ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
นายนพดล จันทนู
นายช่างโยธา
 
นายศุภณัฐ บัวแก้ว
วิศวกรโยธา
นายภูวดล ใจลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นายช่างโยธา
น.ส.นพลักษณ์ โกยไภไคสวรรค์
นายช่างโยธา
นายพิเชษฐ์ บัวคลี่
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง