หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุกีฬา โครงการจัดการเเข่งกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมตกแต่ง และ เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตลอดการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จํานวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ จํานวน ๓๐ หลอด) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
19.12.2566 เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 34
19.12.2566 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่ทนรองซับการขับถ่า่ย และผ้าอ้อมทางเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
19.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
19.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๘ หน้า/นาที)) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
19.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๘ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
19.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๓๖๐ ภูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสอาด โครงการจัดการเเข็งขันกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นเอนกประสงค์ ๓ ชั้น , ๔ ชั้น และ ชั้นวางหนังสือเอนกประสงค์ จำนวน๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ถูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
15.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อยาง จำนวน ๔ เส้น (เปลี่ยนรถพยาบาล หมายเลขครุภัฌฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
15.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาฌ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
14.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน นช ๘๒๔๙ ภูเก็ต เลขครุภัฌฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
14.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาฌ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
12.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ความจุ ๑๒o ลิตร สีเขียว มีล้อพรอมฝาเรียบ จำนวน ๑oo ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
08.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุกีฬา โครงการจัดการเเข่งกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมตกแต่ง และ เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตลอดการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จํานวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ จํานวน ๓๐ หลอด) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่ทนรองซับการขับถ่า่ย และผ้าอ้อมทางเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๘ หน้า/นาที)) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๘ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๓๖๐ ภูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสอาด โครงการจัดการเเข็งขันกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นเอนกประสงค์ ๓ ชั้น , ๔ ชั้น และ ชั้นวางหนังสือเอนกประสงค์ จำนวน๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ถูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อยาง จำนวน ๔ เส้น (เปลี่ยนรถพยาบาล หมายเลขครุภัฌฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาฌ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน นช ๘๒๔๙ ภูเก็ต เลขครุภัฌฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาฌ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ความจุ ๑๒o ลิตร สีเขียว มีล้อพรอมฝาเรียบ จำนวน ๑oo ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 121 ถึง 140 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง