หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อเสาธงไม้ ขนาด ๒.๕ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อธงชาติและธงพระนามภิไธยย่อ สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
10.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมบำรุงรักษาและรื้อถอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
09.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
04.04.2567 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
01.04.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
29.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใหญ่ขนาด ๓๐x๔๐นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับปฐมวัย (นางสาว ปฐมาวดี ประทีป ณ ถลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับปฐมวัย (นางสาวอรวรรณ พันบุญลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับปฐมวัย (นางสาวกานต์ธิดา สิทธิศักดิ์) ตามบันทึกข้อความที่ภก ๕๓๐๐๘/ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับปฐมวัย (นางสาวสุดาวัลย์ สงวนวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
28.03.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับประถมศึกษา (นางสาวมารีน่า คะหะปะนะ) ตามบันทึกข้อความที่ภก ๕๓๐๐๘/ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อเสาธงไม้ ขนาด ๒.๕ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อธงชาติและธงพระนามภิไธยย่อ สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าพัดลมไอเย็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาเช่าบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมบำรุงรักษาและรื้อถอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2567

ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใหญ่ขนาด ๓๐x๔๐นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับปฐมวัย (นางสาว ปฐมาวดี ประทีป ณ ถลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับปฐมวัย (นางสาวอรวรรณ พันบุญลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับปฐมวัย (นางสาวกานต์ธิดา สิทธิศักดิ์) ตามบันทึกข้อความที่ภก ๕๓๐๐๘/ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับปฐมวัย (นางสาวสุดาวัลย์ สงวนวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ระดับประถมศึกษา (นางสาวมารีน่า คะหะปะนะ) ตามบันทึกข้อความที่ภก ๕๓๐๐๘/ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4762 (239 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง