หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และตกแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนบริเวณขุมน้ำประปา หมู่ที ๔ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อ HDPE ๑๐๐PN ขนาด ๙๐.๐๐ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
24.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
23.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กด ๓๗๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๑-๐๐๑๘ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 15
23.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 15
23.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
23.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสติกเกอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
22.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์HP Office jet ๗๑๑๐ และเครื่องพิมพ์Brother MFC- J๓๒๗๐ CD 48
21.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
21.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ รายนางสาวสราญ หนูทอง บ้านเลขที่ ๔๗/๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
21.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางเจียม ตั้งกล บ้านเลขที่ ๑๖๗/๙ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
17.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กรวยกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป(กองช่าง)หมายครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๒-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 18
16.05.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล คู่มือให้ความรู้ ป้ายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมยาสูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 16
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และตกแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนบริเวณขุมน้ำประปา หมู่ที ๔ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อ HDPE ๑๐๐PN ขนาด ๙๐.๐๐ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๖๒๙๔ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กด ๓๗๖๕ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๑-๐๐๑๘ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสติกเกอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์HP Office jet ๗๑๑๐ และเครื่องพิมพ์Brother MFC- J๓๒๗๐ CD

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ รายนางสาวสราญ หนูทอง บ้านเลขที่ ๔๗/๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางเจียม ตั้งกล บ้านเลขที่ ๑๖๗/๙ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กรวยกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป(กองช่าง)หมายครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๒-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.05.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล คู่มือให้ความรู้ ป้ายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมยาสูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 41 ถึง 60 จาก 4896 (245 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง