หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
02.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้ จำนวน ๑๓ รายการ (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
02.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางล้อหน้ารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๐๓ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
01.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุในพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
01.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่งานตามโครงการถนนสายผลไม้ ตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
01.07.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวที พร้อมติดตั้งรื้อถอนและบรการระบบการเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมภายในงาน (ตามโครงการถนนสายผลไม้ ตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
22.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
21.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
21.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างแนวกันแสงสะท้อนพร้อมรางระบายแสตนเลสของอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
21.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับประมวลผล, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ ,เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
20.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๘๙๑ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
20.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮูล่าฮูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๙ ซม. จำนวน ๑๓ ชิ้น และเลโก้ ๓๒๐ ชิ้น จำนวน ๑๕ ชุด โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
20.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครื่องข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
20.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ขค ๘๔๐๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
19.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
19.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
18.06.2567 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ถังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47
18.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานไฟฟ้า) จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
17.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้สงทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดพาสวูด Clean Food Good Test ขนาด ๓๐x๓๐ เซนติเมตร สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
17.06.2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) 36
17.06.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
02.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้ จำนวน ๑๓ รายการ (ตามโครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางล้อหน้ารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๐๓ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุในพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่งานตามโครงการถนนสายผลไม้ ตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.07.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวที พร้อมติดตั้งรื้อถอนและบรการระบบการเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมภายในงาน (ตามโครงการถนนสายผลไม้ ตำบลศรีสุนทรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างแนวกันแสงสะท้อนพร้อมรางระบายแสตนเลสของอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับประมวลผล, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ ,เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๒๘๙๑ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮูล่าฮูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๙ ซม. จำนวน ๑๓ ชิ้น และเลโก้ ๓๒๐ ชิ้น จำนวน ๑๕ ชุด โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครื่องข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคป (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ขค ๘๔๐๑ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.06.2567

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ถังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานไฟฟ้า) จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้สงทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดพาสวูด Clean Food Good Test ขนาด ๓๐x๓๐ เซนติเมตร สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.06.2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.06.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 21 ถึง 40 จาก 4948 (248 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง