หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
25.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งทางปาล์มและใบต้นตาลโตนด ภายในสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) โดยวิธีฉพาะเจาะจง 76
25.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
25.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
22.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
22.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา Seafood Sport Festival ตำบลศรีสุนทร กิจกรรมกีฬา(วิ่งมินิมาราธอนศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
21.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว จำนวน ๓๐ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
21.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
20.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงผึ้งโพรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
20.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
18.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟองน้ำครอบหัวไมค์ห้องประชุมแพ็ค ๘ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ cc จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เม้าท์ไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัคซีน พิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร 59
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๑๖๐ มิลลิเมตร โรงผลิตน้ำขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
07.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
04.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
01.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
01.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่า ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
25.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งทางปาล์มและใบต้นตาลโตนด ภายในสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) โดยวิธีฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา Seafood Sport Festival ตำบลศรีสุนทร กิจกรรมกีฬา(วิ่งมินิมาราธอนศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว จำนวน ๓๐ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงผึ้งโพรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟองน้ำครอบหัวไมค์ห้องประชุมแพ็ค ๘ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ cc จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เม้าท์ไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัคซีน พิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๑๖๐ มิลลิเมตร โรงผลิตน้ำขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่า ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 3473 (174 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
25.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งทางปาล์มและใบต้นตาลโตนด ภายในสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) โดยวิธีฉพาะเจาะจง 76
25.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
25.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
22.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
22.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา Seafood Sport Festival ตำบลศรีสุนทร กิจกรรมกีฬา(วิ่งมินิมาราธอนศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
21.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว จำนวน ๓๐ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
21.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
20.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงผึ้งโพรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
20.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
18.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟองน้ำครอบหัวไมค์ห้องประชุมแพ็ค ๘ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ cc จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เม้าท์ไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัคซีน พิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร 59
08.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๑๖๐ มิลลิเมตร โรงผลิตน้ำขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
07.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
04.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
01.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
01.04.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่า ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51
25.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งทางปาล์มและใบต้นตาลโตนด ภายในสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) โดยวิธีฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา Seafood Sport Festival ตำบลศรีสุนทร กิจกรรมกีฬา(วิ่งมินิมาราธอนศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว จำนวน ๓๐ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงผึ้งโพรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๔๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟองน้ำครอบหัวไมค์ห้องประชุมแพ็ค ๘ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ cc จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เม้าท์ไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัคซีน พิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๑๖๐ มิลลิเมตร โรงผลิตน้ำขุมน้ำบ้านลิพอน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่า ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 161 ถึง 180 จาก 3473 (174 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง