หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
17.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 562
17.09.2562 ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำแต่งตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 442
16.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500
16.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 459
13.09.2562 ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒(สัญญาก่อสร้าง) 423
13.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 539
12.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 452
10.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยข้างศรีศุภลักษณ์ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 745
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง 435
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แฟรช จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 438
09.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 476
06.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร หนังสือยืนยันสิทธิและยืนยันสถานะของบัญชีธนาคารผู้สูงอายุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 704
05.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำดิบขนาด ๓ นิ้ว และมอเตอร์ขนาด ๑๕ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 458
04.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนม และโฮลติ้งของระบบเว็บไซต์และพื้นที่อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420
04.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408
03.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างทำป้ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 418
03.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็กทะเบียน บน-๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423
03.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองคลองหมุนเวียน ระบบกรองของประปา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 460
03.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอย ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 394
17.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการริมทางสะอาดตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/09/62 ริมทางสะอาดตา
17.09.2562

ยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำแต่งตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

17/09/62 ยกเลิกประกาศสร้างห้องน้ำ
16.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/09/62 แผนที่ภาษี
16.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

16/09/62 จัดซื้อคอม 4 รายการ
13.09.2562

ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒(สัญญาก่อสร้าง)

13/9/62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหา 62
13.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/62 จ้างมุงหลังคาทุ่นวางปั้มน้ำ
12.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/62 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
10.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยข้างศรีศุภลักษณ์ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/09/62 ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.5
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง

09/09/62 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย 5 ชุด
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/62 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แฟรช จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/62 แฟลช 1 อัน
09.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/92 หมึกคอม กองช่าง 5 รายการ
06.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร หนังสือยืนยันสิทธิและยืนยันสถานะของบัญชีธนาคารผู้สูงอายุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6/9/2562 จ้างถ่ายเอกสาร
05.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำดิบขนาด ๓ นิ้ว และมอเตอร์ขนาด ๑๕ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/62 ปั้มสูบน้ำ 3 นิ้ว
04.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนม และโฮลติ้งของระบบเว็บไซต์และพื้นที่อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/62 จ้างต่ออายุโดเมนเนม
04.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/09/62 วัสดุงานบ้านงานครัว
03.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างทำป้ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/62 ป้ายวัสดุโฆษณา 5 รายการ
03.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็กทะเบียน บน-๔๐๓๓ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/62 ซ่อมรถบรรทุก บน-4033
03.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองคลองหมุนเวียน ระบบกรองของประปา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/62 ระบบกรองประปา ม1 ม4 ม8
03.09.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอย ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/62 ยางมะตอย 200 ถุง

แสดง 201 ถึง 220 จาก 608 (31 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง