หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสอาด โครงการจัดการเเข็งขันกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นเอนกประสงค์ ๓ ชั้น , ๔ ชั้น และ ชั้นวางหนังสือเอนกประสงค์ จำนวน๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ถูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
15.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อยาง จำนวน ๔ เส้น (เปลี่ยนรถพยาบาล หมายเลขครุภัฌฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
15.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาฌ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
14.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน นช ๘๒๔๙ ภูเก็ต เลขครุภัฌฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
14.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาฌ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
12.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ความจุ ๑๒o ลิตร สีเขียว มีล้อพรอมฝาเรียบ จำนวน ๑oo ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
08.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
08.12.2566 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
08.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘o-๙o๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
08.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
08.12.2566 ประกวดราคาซื้อครุภัฌฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกกำรังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑o ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64
08.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘o-๘๙๔๒ ภูเก็ต จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
08.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
08.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยต่อวงศ์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
07.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน คันละ ๖ วัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
06.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา หมายเลขทะเบียน ๔๙๓-๖๑-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
06.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยหลักเมือง ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
06.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบสยน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยในคลำ ๖/๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสอาด โครงการจัดการเเข็งขันกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นเอนกประสงค์ ๓ ชั้น , ๔ ชั้น และ ชั้นวางหนังสือเอนกประสงค์ จำนวน๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ถูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อยาง จำนวน ๔ เส้น (เปลี่ยนรถพยาบาล หมายเลขครุภัฌฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาฌ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน นช ๘๒๔๙ ภูเก็ต เลขครุภัฌฑ์ oo๑-๕๙-oo๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาฌ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ความจุ ๑๒o ลิตร สีเขียว มีล้อพรอมฝาเรียบ จำนวน ๑oo ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘o-๙o๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกวดราคาซื้อครุภัฌฑ์กีฬา (ชุดเครื่องออกกำรังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑o ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘o-๘๙๔๒ ภูเก็ต จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยต่อวงศ์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน คันละ ๖ วัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา หมายเลขทะเบียน ๔๙๓-๖๑-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยหลักเมือง ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
06.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบสยน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยในคลำ ๖/๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 201 ถึง 220 จาก 4762 (239 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง