หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
28.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 556
26.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/รว.๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 562
26.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้งจำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 563
26.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเบนซิล ขนาด ๑,๖๐๐ cc จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 557
26.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 550
25.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพะเจาะจง 534
22.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 583
22.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมใบดำ ขาเดี่ยว ๒๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 577
22.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด ๙.๗ คิว ๒ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 565
22.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อ ๕ ตัว , ตู้เอกสารเหล็ก ๒ บาน ๑ ตู้,เตียงนอนริมสระน้ำพลาสติก ๘ ตัว ,โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๓.๕ ฟุต , ล็อคเกอร์เหล็กแบบ ๑๘ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 569
22.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 585
21.12.2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน 771
21.12.2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง โครงการ จัดซื้อรถเบนซิล ขนาด ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 783
21.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Flash Drive Sandisk ๘ GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 555
21.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สค๔๑๖-๕๖-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 616
21.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมดูและรื้อถนน โต๊ะเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 592
20.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดประหยัดไฟรุ่น เอ็กไฟล์ ๖๕ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 611
19.12.2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 749
19.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๘ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 607
19.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลียนกลอนประตูลูกบิด(ห้องกองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 581
28.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/60 จ้างศื่อทำประชาสัมพันธ์
26.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/รว.๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/60 จ้างถ่ายเอกสาร
26.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้งจำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/60 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้
26.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเบนซิล ขนาด ๑,๖๐๐ cc จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/60 ซื้อรถเบนซืิล ขนาด 1600
26.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/12/60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด
25.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพะเจาะจง

25/12/60 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1คน
22.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

22/12/60 กำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาาี
22.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมใบดำ ขาเดี่ยว ๒๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/12/60 ซื้อพัดลมใบดำ
22.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด ๙.๗ คิว ๒ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อ ๕ ตัว , ตู้เอกสารเหล็ก ๒ บาน ๑ ตู้,เตียงนอนริมสระน้ำพลาสติก ๘ ตัว ,โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๓.๕ ฟุต , ล็อคเกอร์เหล็กแบบ ๑๘ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/12/60 เก้าอี้ 5 ล้อ
22.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/12/60 4 ที่นั่ง
21.12.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน

21/12/60 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
21.12.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง โครงการ จัดซื้อรถเบนซิล ขนาด ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

21/12/60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีี่ได้รับจัดสรร
21.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Flash Drive Sandisk ๘ GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/12/60 Flash Drive
21.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สค๔๑๖-๕๖-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/12/60 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
21.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมดูและรื้อถนน โต๊ะเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/12/60 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
20.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดประหยัดไฟรุ่น เอ็กไฟล์ ๖๕ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/12/60 ซื้อหลอดไฟรุ่นประหยัดพลังงาน
19.12.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

19.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๘ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/60 จ้างซ่อมรถยนต์
19.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลียนกลอนประตูลูกบิด(ห้องกองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

19/12/60 จ้างเปลียนกลอนประตูลูกบิด(ห้องกองคลัง)

แสดง 4561 ถึง 4580 จาก 4762 (239 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง