หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
22.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อ ๕ ตัว , ตู้เอกสารเหล็ก ๒ บาน ๑ ตู้,เตียงนอนริมสระน้ำพลาสติก ๘ ตัว ,โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๓.๕ ฟุต , ล็อคเกอร์เหล็กแบบ ๑๘ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 548
22.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 562
21.12.2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน 749
21.12.2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง โครงการ จัดซื้อรถเบนซิล ขนาด ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 758
21.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Flash Drive Sandisk ๘ GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 536
21.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สค๔๑๖-๕๖-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 589
21.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมดูและรื้อถนน โต๊ะเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 570
20.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดประหยัดไฟรุ่น เอ็กไฟล์ ๖๕ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 585
19.12.2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 717
19.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๘ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 582
19.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลียนกลอนประตูลูกบิด(ห้องกองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 545
18.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอริก พร้อมชุดกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572
15.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 566
15.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่อง จำนวน ๗๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 564
15.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 565
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 741
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 603
13.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 586
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา่คา ซื้อปกกระดาษสีน้ำตาล จำนวน ๑๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 886
12.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะทาง 913
22.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อ ๕ ตัว , ตู้เอกสารเหล็ก ๒ บาน ๑ ตู้,เตียงนอนริมสระน้ำพลาสติก ๘ ตัว ,โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๓.๕ ฟุต , ล็อคเกอร์เหล็กแบบ ๑๘ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/12/60 เก้าอี้ 5 ล้อ
22.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/12/60 4 ที่นั่ง
21.12.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน

21/12/60 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
21.12.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง โครงการ จัดซื้อรถเบนซิล ขนาด ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

21/12/60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีี่ได้รับจัดสรร
21.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Flash Drive Sandisk ๘ GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/12/60 Flash Drive
21.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สค๔๑๖-๕๖-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/12/60 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
21.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมดูและรื้อถนน โต๊ะเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/12/60 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
20.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดประหยัดไฟรุ่น เอ็กไฟล์ ๖๕ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/12/60 ซื้อหลอดไฟรุ่นประหยัดพลังงาน
19.12.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

19.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กน ๗๐๙๘ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/60 จ้างซ่อมรถยนต์
19.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลียนกลอนประตูลูกบิด(ห้องกองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

19/12/60 จ้างเปลียนกลอนประตูลูกบิด(ห้องกองคลัง)
18.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอริก พร้อมชุดกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/12/60 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกเทท้าย
15.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/60 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
15.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่อง จำนวน ๗๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/60 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/60 จ้างป้ายไวนิลประชาคมหมู่บ้าน
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/60 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 3 รายการ
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/12/60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
13.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/12/60 ซื้อวัสดุสำนักงาน
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา่คา ซื้อปกกระดาษสีน้ำตาล จำนวน ๑๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/12/60 กระดาษสีน้ำตาล
12.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะทาง

19/12/60 ตู้เก็บเอกสาร

แสดง 4501 ถึง 4520 จาก 4693 (235 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง