หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
31.01.2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขาภิบาล ๑ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ 984
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภก จำนวน ๖ เส้น โยวิธีเฉพาะเจาะจง 735
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มซื้อเจาะสันกว้าง จำนวน ๖ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 767
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถจักรยานยานต์ หมายเลขทะเบียน ๑กง๙๓๗๐ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 750
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 760
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 758
31.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 655
30.01.2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด และจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๑๕ เครื่อง 811
30.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยร่วมใจ ๒/๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 713
29.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอภาพที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 754
29.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๔๘๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 744
29.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 724
29.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทธ ๑๐๙ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 726
29.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรก ๓๐๔ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 761
26.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ป้าย และตัวการ์ตูน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 708
25.01.2561 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ กค.๙๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาพะจง 1016
23.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๖ วัน โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 728
23.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๖ วัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามรอยพ่อเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้วยโอกาศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 723
22.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมเปลียนหม้อน้ำรถหมายเลขทะเบียน กน.๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 944
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 735
31.01.2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุขาภิบาล ๑ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์

31/1/61 คสล. ซ.สุขาภิบาล
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภก จำนวน ๖ เส้น โยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มซื้อเจาะสันกว้าง จำนวน ๖ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 ซื้อแฟ้มเจาะสันกว้าง
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถจักรยานยานต์ หมายเลขทะเบียน ๑กง๙๓๗๐ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 ซื้อสว่านไฟฟ้า
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/1/61 จัดซื้อเครื่องเชื่อม
31.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/01/61 จัดซื้อเครื่องเชื่อม
30.01.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด และจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๑๕ เครื่อง

30/1/61ตารางแสดงงวเงิน จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
30.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยร่วมใจ ๒/๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/1/61 จ้างก่อสร้างถนน คสล.
29.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอภาพที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/1/61 ซ่อมจอภาพที่ติดตั้ง สนง
29.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๔๘๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/1/61 จ้างซ่อมรถยนต์ กง9489 ภก
29.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/1/61 เครืี่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
29.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทธ ๑๐๙ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/1/61 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
29.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรก ๓๐๔ ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/1/61 ซ่อมจักรยานยนต์
26.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ป้าย และตัวการ์ตูน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/1/61 จ้างทำไวนิลงานวันเด็ก
25.01.2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ กค.๙๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาพะจง

24/1/61 ซ่อม 970 ภก
23.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๖ วัน โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/1/61 จ้างรถทัวร์ดูงานกลุ่มอาชีพ
23.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๖ วัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามรอยพ่อเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้วยโอกาศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/1/61 จ้างเหมารถทัวร์ดูงานตามรอยพ่อ
22.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมเปลียนหม้อน้ำรถหมายเลขทะเบียน กน.๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/1/61 ซ่อมรถ กน 9076 ภก
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/1/61 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

แสดง 4581 ถึง 4600 จาก 4819 (241 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง