หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
23.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๖ วัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามรอยพ่อเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้วยโอกาศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 711
22.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมเปลียนหม้อน้ำรถหมายเลขทะเบียน กน.๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 931
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 725
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 776
19.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 710
18.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 733
18.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕ 1030
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการมินิมาราธอน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 767
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควบคุมและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 715
17.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอจ้างซ่อมรถถึงกำหนดเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 934
16.01.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 731
16.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 737
15.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๗-๐๐๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 726
11.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 955
10.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 514
09.01.2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 780
09.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 529
05.01.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 705
29.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 564
28.12.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอภาพที่บันทึกของกล้องวงจรปิดบริเวณทางไปต.ป่าคลอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๓ และบริเวณทางไปต.เชิงทะเล หมายเลขคุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 913
23.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๖ วัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามรอยพ่อเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้วยโอกาศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/1/61 จ้างเหมารถทัวร์ดูงานตามรอยพ่อ
22.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมเปลียนหม้อน้ำรถหมายเลขทะเบียน กน.๗๐๙๖ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/1/61 ซ่อมรถ กน 9076 ภก
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑,๐๐๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/1/61 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ Big Cleaning Day จำนวน ๕๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์
19.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สค. ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
18.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/1/61 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
18.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๕

17/1/61 ผู้ชนะการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 2 ม.5
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการมินิมาราธอน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๘๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวิ่ง
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควบคุมและจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม
17.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอจ้างซ่อมรถถึงกำหนดเช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม ของหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/1/61 เชคระยะ 70,000
16.01.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

16/1/61 ประกวดราคาจ้างสร้างถนน คสล.
16.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/1/61 จ้างโครงการซ่อมแซ่มต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
15.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๗-๐๐๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/1/61 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ
11.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/1/61 จัดซื้อกระจกโค้งจราจร
10.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/1/61 จ้างถ่ายเอกสาร ทด.๑/วร.๙ จำนวน ๓ รายการ
09.01.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

9/1/61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง
09.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/1/61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ
05.01.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5/01/61 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
29.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/12/60 จัดซื้ออาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 215 ชุด
28.12.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอภาพที่บันทึกของกล้องวงจรปิดบริเวณทางไปต.ป่าคลอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๓ และบริเวณทางไปต.เชิงทะเล หมายเลขคุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/60 ซ่อมกล้องซีซ๊ทีวี ทางไปปาคลอก เชิงเล

แสดง 4541 ถึง 4560 จาก 4762 (239 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง