หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
22.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายสุจินต์ สงปาน) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเวที เต็นท์ และเก้าอี้ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
21.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตะเเกรงใส่ขยะรีไซเคิล โครงการคัดเเยกขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุกีฬา โครงการจัดการเเข่งกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมตกแต่ง และ เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตลอดการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จํานวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ จํานวน ๓๐ หลอด) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
20.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
19.12.2566 เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 73
19.12.2566 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่ทนรองซับการขับถ่า่ย และผ้าอ้อมทางเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 80
19.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
19.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๘ หน้า/นาที)) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
19.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๘ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
19.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๓๖๐ ภูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสอาด โครงการจัดการเเข็งขันกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นเอนกประสงค์ ๓ ชั้น , ๔ ชั้น และ ชั้นวางหนังสือเอนกประสงค์ จำนวน๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
18.12.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ถูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
22.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (นายสุจินต์ สงปาน) ตาม โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเวที เต็นท์ และเก้าอี้ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๖๕ หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตะเเกรงใส่ขยะรีไซเคิล โครงการคัดเเยกขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุกีฬา โครงการจัดการเเข่งกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมตกแต่ง และ เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตลอดการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร จํานวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ จํานวน ๓๐ หลอด) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่ทนรองซับการขับถ่า่ย และผ้าอ้อมทางเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๘ หน้า/นาที)) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๘ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๓๖๐ ภูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสอาด โครงการจัดการเเข็งขันกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นเอนกประสงค์ ๓ ชั้น , ๔ ชั้น และ ชั้นวางหนังสือเอนกประสงค์ จำนวน๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.12.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๖๐ ถูเก็ต ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 241 ถึง 260 จาก 4819 (241 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง