หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
25.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
25.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ทำป้ายไวนิล (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
25.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
25.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๒-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
24.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๓๗ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
24.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงกลองยาว ในวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจุดนิทรรศการภาพวาดศิลปะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของศาลเจ้าท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๓ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตะไคร้ ขวดสเปรย์ แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภ๔เก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา (เข็ม แผ่นวัดน้ำตาล ผ้าก๊อช ๓ นิ้ว เทปแต่งแผล แอมโมเนียออม พลาสเตอร์ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางอารี ท่าเรือรักษา บ้านเลขที่ ๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางใหม่ สีเสมอ บ้านเลขที่ ๒๐/๓๘ หมู่ที่ ๔ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบ ปากกา สมุดปกอ่อน ในโครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลศรีสุนทรปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
21.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์รณรงค์เขตปลอดบุหรี่ ป้ายถือรณรงค์งดสูบบุหรี่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลศรีสุนทรปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
25.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ทำป้ายไวนิล (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๒-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๓๗ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
24.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงกลองยาว ในวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจุดนิทรรศการภาพวาดศิลปะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของศาลเจ้าท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๓ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตะไคร้ ขวดสเปรย์ แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๘๑ ภ๔เก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา (เข็ม แผ่นวัดน้ำตาล ผ้าก๊อช ๓ นิ้ว เทปแต่งแผล แอมโมเนียออม พลาสเตอร์ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางอารี ท่าเรือรักษา บ้านเลขที่ ๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางใหม่ สีเสมอ บ้านเลขที่ ๒๐/๓๘ หมู่ที่ ๔ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบ ปากกา สมุดปกอ่อน ในโครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลศรีสุนทรปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์รณรงค์เขตปลอดบุหรี่ ป้ายถือรณรงค์งดสูบบุหรี่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลศรีสุนทรปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 121 ถึง 140 จาก 4395 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง