หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
18.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
18.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
18.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
17.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
17.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
17.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ( เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๒๐ ตัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
17.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสองแถว หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
17.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
17.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
17.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประกอบการฝึกอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
17.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
16.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเทพสุนทร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32
16.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง ถุงมือหนังป้องกันไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
15.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
11.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
11.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
11.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
11.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
11.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุง เพิ่มเติมกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอลภายในพื้นที่เสี่ยงในตำบลที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
10.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
18.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
18.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ( เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๒๐ ตัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสองแถว หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประกอบการฝึกอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
17.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเทพสุนทร หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง ถุงมือหนังป้องกันไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
11.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุง เพิ่มเติมกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอลภายในพื้นที่เสี่ยงในตำบลที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 81 ถึง 100 จาก 4395 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง