หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
10.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
10.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
08.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
08.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๓๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๓-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
08.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
08.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร ๕๒๕๘ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
08.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองสวัสดิการสังคม หมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
08.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูปซอยบางขาม-ควนตาแท่น (ช่วงแปลงเกษตร) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
04.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ชุดสายฉีดชำระ,วาล์ลอยสองทาง,กิ๊ปเหล็กรัดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
04.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบ ปากกา สมุดปกอ่อน ในโครงการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
04.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหุ่นจำลองช่วยฟื้นฟูชีพ เครื่อง AED ใช้ฝึกสอน ในโครงการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
04.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ไวนิลประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการอบรมโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในโครงการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
03.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
03.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
03.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (ระบบแอร์) หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
03.08.2566 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๒-๐๑๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
27.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
26.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๔-๐๐๙๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
26.07.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ซอยบ้านแขก หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37
26.07.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
10.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๓๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๓-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๕๒ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร ๕๒๕๘ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองสวัสดิการสังคม หมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูปซอยบางขาม-ควนตาแท่น (ช่วงแปลงเกษตร) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ชุดสายฉีดชำระ,วาล์ลอยสองทาง,กิ๊ปเหล็กรัดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบ ปากกา สมุดปกอ่อน ในโครงการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหุ่นจำลองช่วยฟื้นฟูชีพ เครื่อง AED ใช้ฝึกสอน ในโครงการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ไวนิลประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการอบรมโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในโครงการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (ระบบแอร์) หมายเลขทะเบียน ตค ๕๕๙ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2566

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๒-๐๑๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๒-๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๔-๐๐๙๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ซอยบ้านแขก หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.07.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขข ๕๙๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 101 ถึง 120 จาก 4395 (220 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง