แสดง 101 ถึง 120 จาก 416 (21 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลข ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต 530
21.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวถนนพร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร บริเวณหลังท่อถนนบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 571
20.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 580
20.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกับดินหลังเทศบาลถึงบ้านแขกบ่อแร่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 551
20.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาพ่อท่านบ่อแร่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 514
18.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 593
15.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ZIC X๕ ๑๐W-๓๐ สังเคราะห์ ๖L จำนวน ๒ แกนลอน,น้ำมันไฮดรอลิค ZIC SUPERVIS AW๖๘ ๑๘L จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 568
14.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเจาะจง 543
11.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 545
07.01.2564 ร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ใด้รับที่ดิน 557
07.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถหมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 570
06.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 566
06.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 533
06.01.2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 541
06.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 560
06.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 542
05.01.2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำประปาขนาด ๔ หุ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 527
30.12.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 533
30.12.2563 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องและน้ำดื่ม ๑๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 503
29.12.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง การประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบภาษีและชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 568
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลข ๘๑-๐๑๒๕ ภูเก็ต

22/01/64 ประกาศรถดูดโคลน
21.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวถนนพร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร บริเวณหลังท่อถนนบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศซ่อมผิวถนน
20.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/01/64 ประกาศซื้อครุภัณฑ์กีฬา
20.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกับดินหลังเทศบาลถึงบ้านแขกบ่อแร่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศสร้างเขื่อน
20.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาพ่อท่านบ่อแร่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/01/64 ประกาศปรับปรุงศาลาพ่อบ่อแร่
18.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษย ๘๓๗ ภูเก็ต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/01/64 ประกาศซ่อมรถจักรยายนต์
15.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ZIC X๕ ๑๐W-๓๐ สังเคราะห์ ๖L จำนวน ๒ แกนลอน,น้ำมันไฮดรอลิค ZIC SUPERVIS AW๖๘ ๑๘L จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/64 ประกาศซื้อน้ำมันเครื่อง zic
14.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเจาะจง

18/01/64 ประกาศทำป้ายไวนิลโควิด
11.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/01/64 ประกาศซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
07.01.2564

ร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ใด้รับที่ดิน

08/01/64 ร่างระเบียบ
07.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถหมายเลขทะเบียน กย ๗๓๔๔ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/01/64 ประกาศซ่อมรถกย7344
06.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/01/64 ประกาศซื้อยา 14 รายการ
06.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/01/64 ประกาศจ้างป้ายโควิด
06.01.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

07/01/64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง
06.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๒๕ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/01/64 ประกาศจ้างบำรุงรถขยะ
06.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/01/64 ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้า ๔ รายการ
05.01.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำประปาขนาด ๔ หุ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/01/64 ประกาศซื้อมาตรวัดน้ำ
30.12.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/01/64 ประกาศซื้ออาหารกล่อง
30.12.2563

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องและน้ำดื่ม ๑๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/01/64 ประกา่ศซื้ออาหาร 120 ชุด
29.12.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง การประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบภาษีและชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/01/64 เหมาป้ายไวนิล

แสดง 101 ถึง 120 จาก 416 (21 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง