แสดง 61 ถึง 72 จาก 72 (4 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
31.08.2558 ๕๙.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 264
31.08.2558 ๖๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 266
31.08.2558 ๖๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 274
31.08.2558 ๗๒.คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน 312
24.08.2558 ๕.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ 371
24.08.2558 ๑๘.การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ 343
24.08.2558 ๑๙.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 332
24.08.2558 ๒๐.การรับชำระภาษีป้าย 292
24.08.2558 ๒๑.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 306
24.08.2558 ๒๒.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 249
24.08.2558 ๒๔.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 287
24.08.2558 ๒๕.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 267
31.08.2558

๕๙.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

๕๙.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
31.08.2558

๖๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๖๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
31.08.2558

๖๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

๖๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
31.08.2558

๗๒.คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน

๗๒.คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน
24.08.2558

๕.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

๕.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
24.08.2558

๑๘.การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ

๑๘.การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ
24.08.2558

๑๙.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๙.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
24.08.2558

๒๐.การรับชำระภาษีป้าย

๒๐.การรับชำระภาษีป้าย
24.08.2558

๒๑.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๒๑.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
24.08.2558

๒๒.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๒๒.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
24.08.2558

๒๔.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒๔.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
24.08.2558

๒๕.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒๕.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แสดง 61 ถึง 72 จาก 72 (4 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง