แสดง 41 ถึง 60 จาก 72 (4 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
31.08.2558 ๓.การขอต่ออายุใบก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรื่อเคลื่อนย้ายอาคาร 296
31.08.2558 ๔.การขอเปลียนผู้ควบคุมงาน 286
31.08.2558 ๖.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 301
31.08.2558 ๒๘.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 281
31.08.2558 ๓๐.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 295
31.08.2558 ๓๑.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 307
31.08.2558 ๓๕.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 286
31.08.2558 ๓๖.การขอรับบริการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย 462
31.08.2558 ๓๗.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 291
31.08.2558 ๓๘.การสนันสนุนน้ำอุปโภค บริโภค 306
31.08.2558 ๓๙.การขอรับบริการจัดเก็บขยะ 278
31.08.2558 ๔๐.การขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล 346
31.08.2558 ๔๑.การขออนุญาตใช้น้ำประปา 336
31.08.2558 ๔๒.การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 290
31.08.2558 ๕๓.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ 290
31.08.2558 ๕๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 480
31.08.2558 ๕๕.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๔ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 279
31.08.2558 ๕๖.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 277
31.08.2558 ๕๗.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 286
31.08.2558 ๕๘.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 290
31.08.2558

๓.การขอต่ออายุใบก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรื่อเคลื่อนย้ายอาคาร

๓.การขอต่ออายุใบก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรื่อเคลื่อนย้ายอาคาร
31.08.2558

๔.การขอเปลียนผู้ควบคุมงาน

๔.การขอเปลียนผู้ควบคุมงาน
31.08.2558

๖.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

๖.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
31.08.2558

๒๘.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

๒๘.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
31.08.2558

๓๐.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๓๐.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
31.08.2558

๓๑.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๓๑.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
31.08.2558

๓๕.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

๓๕.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
31.08.2558

๓๖.การขอรับบริการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

๓๖.การขอรับบริการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย
31.08.2558

๓๗.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

๓๗.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
31.08.2558

๓๘.การสนันสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

๓๘.การสนันสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
31.08.2558

๓๙.การขอรับบริการจัดเก็บขยะ

๓๙.การขอรับบริการจัดเก็บขยะ
31.08.2558

๔๐.การขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล

๔๐.การขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล
31.08.2558

๔๑.การขออนุญาตใช้น้ำประปา

๔๑.การขออนุญาตใช้น้ำประปา
31.08.2558

๔๒.การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

๔๒.การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
31.08.2558

๕๓.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ

๕๓.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
31.08.2558

๕๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๕๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
31.08.2558

๕๕.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๔ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

๕๕.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๔ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
31.08.2558

๕๖.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๕๖.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
31.08.2558

๕๗.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

๕๗.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
31.08.2558

๕๘.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

๕๘.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

แสดง 41 ถึง 60 จาก 72 (4 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง