โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เทศบาลศรีสุนทร | 28.02.2567 | 11

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีสมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาลฯ วิทยากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมร่วมในพิธีเปิด 🖌️สำหรับการจัดโครงการเพื่อให้มีกำลัง อปพร.สนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มพลังประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตสำนักที่ดีให้มีการเสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง