ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 26.12.2566 | 23

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย นายภิวร จัดสร้าง ที่ปรึกษานายกฯ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ รายงานความคืบหน้า พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง