มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุ95ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 21.12.2566 | 13

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้ นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกฯ นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกฯ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร จำนวน 9 ราย เพื่อให้ความสำคัญ สร้างความตระหนักในการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นรากฐานในการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวและแข็งแรง ควรค่าแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงวัยและประชาชนโดยทั่วไป

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง