ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทรและประชาคมท้องถิ่น

เทศบาลศรีสุนทร | 30.11.2566 | 30

วันนี้(30/11/2566) ณ ห้องประชุมเทศบาล นายกอั้ม 💚 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทรและประชาคมท้องถิ่น โดยมีนายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ดร.วัชรินทร์ เจตตนานนท์ ปลัดเทศบาล นาย บุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง