เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8 ประจำปี2566

เทศบาลศรีสุนทร | 31.08.2566 | 25

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ได้มอบหมายให้ ดร. วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ✅จากระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 เทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นหนึ่งใน 13 หน่วยงานของจังหวัดภูเก็ตที่จะได้รับประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue ดีเด่น ซึ่งเทศบาลตำบลศรีสุนทรจะได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง