ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬา_แข่งขันฟุตซอล เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

เทศบาลศรีสุนทร | 27.08.2566 | 9

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 โดยมี ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วม การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดการแข่งขันในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 มีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 13 ทีม เพื่อมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของประชาชน เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญของการออกกำลังกาย ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐกับเอกชน อันจะนำมาซึ่งความรู้รัก สามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดในชุมชนต่อไป

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง