ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เทศบาลศรีสุนทร | 24.08.2566 | 28

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลศรีสุนทรพร้อมด้วยสมาชิกอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลศรีสุนทร โดยมีกิจกรรม ✅ รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,5,8 ให้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคและเร่งให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ✅ ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง