ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2566

เทศบาลศรีสุนทร | 22.08.2566 | 2

22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล นายณรงค์ ก่ออินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 โดยมีนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วม #สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้เพื่อ ✅รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ✅ พิจารณาญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่2) ขั้นแปรญัตติ ✅ พิจารณาร่างพระราชบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 (วาระที่ 3) ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง