ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เทศบาลศรีสุนทร | 16.02.2565 | 48

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสุนทร นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ติดตามการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต มีอาสาสมัคร ทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร โดยจัดตั้งกลุ่มแกนนำจิตอาสาที่เราเรียกกันว่า “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” หรือ อพม. เพราะเล็งเห็นว่าอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญ ในระดับพื้นที่ที่สามารถเข้าไปดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เป็นการหนุนเสริมเติมเต็มภารกิจของ พม.ให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง