โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

เทศบาลศรีสุนทร | 26.03.2564 | 133

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5/3/64) นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ(ทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร เพื่อสุขภาพ) โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รษก.แทนผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้สูงอายุ แลวิทยาการจาก รพสต.ศรีสุนทรเข้าร่วมพิธีเปิดในครังนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการฝึกอบรมให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ส่งเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มอาชีพเสริม พร้อมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ชุมชนต่อไป

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง