สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลศรีสุนทร | 17.03.2564 | 155

เมื่อวันที่17 มีนาคม 2564) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน โดยมีนายสุขสันต์ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 (สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันศึกษาข้อมูลสถิติคดีการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและได้คัดเลือกการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นกรณีศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ระมัดระวัง มีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สายงานอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และจ้าราชการบรรจุใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 190 คน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง