แสดง 81 ถึง 100 จาก 150 (8 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.01.2565 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 289
30.01.2565 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ ) 280
30.01.2565 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 290
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙) 281
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 292
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา 282
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 280
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 281
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน 282
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 280
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม 276
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ 285
30.01.2565 ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน 286
30.01.2565 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) 285
30.01.2565 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) 285
26.01.2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 107
12.10.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) 97
10.06.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๑ 330
10.06.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๒ 347
10.06.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๓ 410
30.01.2565

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
30.01.2565

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ )

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ )
30.01.2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ
30.01.2565

ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน

ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน
30.01.2565

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
30.01.2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
26.01.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
12.10.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.06.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
10.06.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
10.06.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แสดง 81 ถึง 100 จาก 150 (8 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง