แสดง 81 ถึง 100 จาก 205 (11 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
02.06.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 177
09.05.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 176
29.04.2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๕ 412
22.04.2565 รายงานผลการตรวจสอบกรณี ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงไก่ขัน นายปิยวัฒน์ ธีรพงศ์วิษณุพร 103
22.04.2565 ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 31
21.04.2565 ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 197
21.04.2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 131
21.04.2565 โครงการป้องกันการทุจริต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 100
07.04.2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน) 453
07.04.2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 424
05.04.2565 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์,ร้องเรียน 96
04.04.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 360
30.03.2565 ประกาศ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 380
30.03.2565 การแจ้งประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 411
29.03.2565 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 378
26.03.2565 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ 439
10.03.2565 รายงานผลการตรวจข้อเท็จจริงกรณีมีบุคคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่หน่วยงานยังเปิดทำการปกติ 94
03.03.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 349
03.03.2565 รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 355
14.02.2565 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 363
02.06.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
09.05.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.04.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.04.2565

รายงานผลการตรวจสอบกรณี ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงไก่ขัน นายปิยวัฒน์ ธีรพงศ์วิษณุพร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.04.2565

ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2565

ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2565

โครงการป้องกันการทุจริต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.04.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.04.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.04.2565

ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์,ร้องเรียน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.04.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2565

ประกาศ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.03.2565

การแจ้งประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
29.03.2565

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.03.2565

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔

ไม่ระบุชื่อไฟล์
10.03.2565

รายงานผลการตรวจข้อเท็จจริงกรณีมีบุคคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่หน่วยงานยังเปิดทำการปกติ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.03.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.03.2565

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
14.02.2565

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 81 ถึง 100 จาก 205 (11 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง