นางสาวนฤมล ประดิษณ์เสรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
น.ส.เจตวรรณ วายุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิวัตร ฤทธิรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง