แสดง 21 ถึง 40 จาก 203 (11 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
03.10.2566 ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) 134
03.10.2566 รายงานผลารดำเนินการเพื่ีอจัดการความเสี่ยงการทุจริตปละประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 14
28.09.2566 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 70
16.09.2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 52
05.09.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๖ 109
03.08.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 108
05.07.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 106
05.07.2566 สรุปผลการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 56
08.06.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 144
08.05.2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 136
27.04.2566 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 167
27.04.2566 รายงานผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป ๒๕๖๕ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 163
27.04.2566 รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 165
26.04.2566 คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 221
21.04.2566 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ 222
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๓ การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖ 173
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ 161
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๓๔ การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ 157
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ 158
20.04.2566 รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ 148
03.10.2566

ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.10.2566

รายงานผลารดำเนินการเพื่ีอจัดการความเสี่ยงการทุจริตปละประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
28.09.2566

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
16.09.2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.09.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.07.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.07.2566

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.06.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
08.05.2566

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.04.2566

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.04.2566

รายงานผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป ๒๕๖๕ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
27.04.2566

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
26.04.2566

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
21.04.2566

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๓ การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๓๔ การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.04.2566

รายงานดำเนินการ ITA ข้อ O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 21 ถึง 40 จาก 203 (11 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง