แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 (1 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
22.12.2565 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 60
01.04.2565 รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร 276
01.04.2565 รายชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 259
01.04.2565 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 246
01.04.2565 รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2563 264
01.04.2565 รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2564 330
25.06.2555 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร 305
25.06.2555 รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร 270
25.06.2555 สนามกีฬาลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร 293
22.12.2565

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง การใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

รายชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2563

ไม่ระบุชื่อไฟล์
01.04.2565

รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2564

ไม่ระบุชื่อไฟล์
25.06.2555

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร
25.06.2555

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร
25.06.2555

สนามกีฬาลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร

สนามกีฬาลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 (1 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง