ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๒๖
นาย บุญญฤทธิ์ พรมแดน
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๓๑

น.ส.สุจินดา กองแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๑๒

นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๒๒

นายประพิษ หนูเพชร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๑๔

น.ส.ธารีรัตน์ เวชพราหมณ์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๓๔

น.ส.นฤมล ประดิษฐ์เสรี

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓ ต่อ ๓๙

นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง

ผอ.กองสวัสดิการฯ

โทร ว่าง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง