แสดง 61 ถึง 80 จาก 132 (7 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๒) 75
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๓) 76
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๔) 76
30.01.2565 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 76
30.01.2565 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 78
30.01.2565 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ ) 72
30.01.2565 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 76
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙) 72
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 71
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา 76
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 73
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 75
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน 72
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 76
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม 74
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ 76
30.01.2565 ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน 70
30.01.2565 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) 74
30.01.2565 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) 71
10.06.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 84
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๒)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๒)
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๓)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๓)
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๔)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๔)
30.01.2565

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
30.01.2565

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
30.01.2565

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ )

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ )
30.01.2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ
30.01.2565

ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน

ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน
30.01.2565

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
30.01.2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
10.06.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แสดง 61 ถึง 80 จาก 132 (7 หน้า)

แสดง 61 ถึง 80 จาก 132 (7 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๒) 75
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๓) 76
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๔) 76
30.01.2565 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 76
30.01.2565 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 78
30.01.2565 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ ) 72
30.01.2565 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 76
30.01.2565 แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙) 72
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 71
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา 76
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 73
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 75
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน 72
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 76
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม 74
30.01.2565 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ 76
30.01.2565 ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน 70
30.01.2565 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) 74
30.01.2565 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) 71
10.06.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 84
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๒)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๒)
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๓)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๓)
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๔)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๔)
30.01.2565

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
30.01.2565

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
30.01.2565

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ )

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ )
30.01.2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
30.01.2565

แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวชน
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม
30.01.2565

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ
30.01.2565

ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน

ทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน
30.01.2565

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
30.01.2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
10.06.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แสดง 61 ถึง 80 จาก 132 (7 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง