กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติ การขุดดินและผมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่สะสมอาหาร  
เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
เทศบัญญัติ เรืองการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ 
เทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทศบัญญัติ เรื่องกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ระเบียบเทศบาลว่าด้วยการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบัญญัติ เรื่องกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ประกาศให้ใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
เทศบัญญัติ ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด หรือโดยมียานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
ประกาศใช้ เรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประกาศ เรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐