คู่มือประชาชน
 

๑.การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
๒.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
๓.การขอต่ออายุใบก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรื่อเคลื่อนย้ายอาคาร 
๔.การขอเปลียนผู้ควบคุมงาน 
๕.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ 
๖.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
๗.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมารตร ๓๔ 
๘.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตร ๒๑ 
๙.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๓ 
๑๐.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 
๑๑.การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
๑๒.การแจ้งขุดดิน 
๑๓.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
๑๔.การการแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
๑๕.การแจ้งถมดิน 
๖.การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
๑๗.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๘.การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
๑๙.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
๒๐.การรับชำระภาษีป้าย 
๒๑.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๒๒.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๒๓.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๒๔.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
๒๕.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๒๖.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
๒๗.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
๒๘.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
๙.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร 
๓๐.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
๓๑.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๓๒.การขอใบอนุยาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
๓๓.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
๓๔.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๓๕.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 
๓๖.การขอรับบริการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย 
๗.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
๓๘.การสนันสนุนน้ำอุปโภค บริโภค 
๓๙.การขอรับบริการจัดเก็บขยะ 
๔๐.การขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล 
๔๑.การขออนุญาตใช้น้ำประปา 
๒.การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 
๔๓.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 
๔๔.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 
๔๕.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง 
๔๖.การออใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะ ๑,ง และ จ ลักษณะที่ ๑) 
๔๗.การแก้ไขเปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 
๔๘.การแก้ไขเปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน (ระยะ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
๔๙.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน 
๕๐.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
๑.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 
๕๒.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีนำ้มันน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
๕๓.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ 
๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
๕๕.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๔ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
๕๖.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
๕๗.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
๕๘.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
๙.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
๖๐.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
๖๑.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดมหาชนจำกัดทีประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
๖๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
๖๓.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๖๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
๖๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเสษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
๖๖.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖๗.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) 
๖๘.การขอรับบำเหน็จพิเศษขอทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 
๖๙.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗๐.การรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗๑.การขอรับใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒
๗๒.คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน
๓.คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน